Six1 regulates leukemia stem cell maintenance in acute myeloid leukemia

Yajing Chu, Yangpeng Chen, Mengke Li, Deyang Shi, Bichen Wang, Yu Lian, Xuelian Cheng, Xiaomin Wang, Mingjiang Xu, Tao Cheng, Jun Shi, Weiping Yuan

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

16 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Six1 regulates leukemia stem cell maintenance in acute myeloid leukemia'. En conjunto forman una huella única.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology