SF3B1 deficiency impairs human erythropoiesis via activation of p53 pathway: Implications for understanding of ineffective erythropoiesis in MDS

Yumin Huang, John Hale, Yaomei Wang, Wei Li, Shijie Zhang, Jieying Zhang, Huizhi Zhao, Xinhua Guo, Jing Liu, Hongxia Yan, Karina Yazdanbakhsh, Gang Huang, Christopher D. Hillyer, Narla Mohandas, Lixiang Chen, Ling Sun, Xiuli An

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

26 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'SF3B1 deficiency impairs human erythropoiesis via activation of p53 pathway: Implications for understanding of ineffective erythropoiesis in MDS'. En conjunto forman una huella única.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology