Setd2 regulates quiescence and differentiation of adult hematopoietic stem cells by restricting RNA polymerase II elongation

Yile Zhou, Xiaomei Yan, Xiaomin Feng, Jiachen Bu, Yunzhu Dong, Peipei Lin, Yoshihiro Hayashi, Rui Huang, Andre Olsson, Paul R. Andreassen, H. Leighton Grimes, Qian Fei Wang, Tao Cheng, Zhijian Xiao, Jie Jin, Gang Huang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

28 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Setd2 regulates quiescence and differentiation of adult hematopoietic stem cells by restricting RNA polymerase II elongation'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology