SETD2 mutations confer chemoresistance in acute myeloid leukemia partly through altered cell cycle checkpoints

Yunzhu Dong, Xinghui Zhao, Xiaomin Feng, Yile Zhou, Xiaomei Yan, Ya Zhang, Jiachen Bu, Di Zhan, Yoshihiro Hayashi, Yue Zhang, Zefeng Xu, Rui Huang, Jieyu Wang, Taoran Zhao, Zhijian Xiao, Zhenyu Ju, Paul R. Andreassen, Qian fei Wang, Wei Chen, Gang Huang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

31 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'SETD2 mutations confer chemoresistance in acute myeloid leukemia partly through altered cell cycle checkpoints'. En conjunto forman una huella única.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science