Recent research progress in pharmacological effects of glycyrrhizic acid

Yao Dan Han, Bin Wang, Zheng Yu Wang, Ya Tao Zhang, Lin Yun Yang, Jin Pei Zhou, Hui Bin Zhang

Producción científica: Review articlerevisión exhaustiva

6 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Recent research progress in pharmacological effects of glycyrrhizic acid'. En conjunto forman una huella única.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science