No major effect of the insulin-like growth factor I gene on bone mineral density in premenopausal Chinese women

De Ke Jiang, Hui Shen, Miao Xin Li, Cheng Jiang, Na Yang, Jie Zhu, Yong Wu, Yue Juan Qin, Qi Zhou, Hong Wen Deng

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

14 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'No major effect of the insulin-like growth factor I gene on bone mineral density in premenopausal Chinese women'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience