N-glycosylation proteome of endoplasmic reticulum in mouse liver by ConA affinity chromatography coupled with LTQ-FT mass spectrometry

Li Na Song, Jing Lan Wang, Jin Feng Liu, Zhuang Lu, Shao Hui Sui, Wei Jia, Bing Yang, Hao Chi, Le Heng Wang, Si Min He, Wen Feng Yu, Ling Yan Meng, Shuo Chen, Xu Peng, Yi Min Liang, Yun Cai, Xiao Hong Qian

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

2 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'N-glycosylation proteome of endoplasmic reticulum in mouse liver by ConA affinity chromatography coupled with LTQ-FT mass spectrometry'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Physics