Melatonin improves the fertilization capacity of sex-sorted bull sperm by inhibiting apoptosis and increasing fertilization capacitation via MT1

Chong Yang Li, Hai Sheng Hao, Ya Han Zhao, Pei Pei Zhang, Hao Yu Wang, Yun Wei Pang, Wei Hua Du, Shan Jiang Zhao, Yan Liu, Jin Ming Huang, Jing Jing Wang, Wei Min Ruan, Tong Hao, Russel J. Reiter, Hua Bin Zhu, Xue Ming Zhao

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

21 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Melatonin improves the fertilization capacity of sex-sorted bull sperm by inhibiting apoptosis and increasing fertilization capacitation via MT1'. En conjunto forman una huella única.

Food Science

Veterinary Science and Veterinary Medicine