Loss of ZIP facilitates JAK2-STAT3 activation in tamoxifen-resistant breast cancer

Ning Zhu, Jing Zhang, Yuping Du, Xiaodong Qin, Ruidong Miao, Jing Nan, Xing Chen, Jingjie Sun, Rui Zhao, Xinxin Zhang, Lei Shi, Xin Li, Yuxi Lin, Wei Wei, Aihong Mao, Zhao Zhang, George R. Stark, Yuxin Wang, Jinbo Yang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

19 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Loss of ZIP facilitates JAK2-STAT3 activation in tamoxifen-resistant breast cancer'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology