LARP7 ameliorates cellular senescence and aging by allosterically enhancing SIRT1 deacetylase activity

Pengyi Yan, Zixuan Li, Junhao Xiong, Zilong Geng, Weiting Wei, Yan Zhang, Gengze Wu, Tao Zhuang, Xiaoyu Tian, Zhijie Liu, Junling Liu, Kun Sun, Fengyuan Chen, Yuzhen Zhang, Chunyu Zeng, Yu Huang, Bing Zhang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

38 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'LARP7 ameliorates cellular senescence and aging by allosterically enhancing SIRT1 deacetylase activity'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science