Genomic and Transcriptomic Landscape of Triple-Negative Breast Cancers: Subtypes and Treatment Strategies

Yi Zhou Jiang, Ding Ma, Chen Suo, Jinxiu Shi, Mengzhu Xue, Xin Hu, Yi Xiao, Ke Da Yu, Yi Rong Liu, Ying Yu, Yuanting Zheng, Xiangnan Li, Chenhui Zhang, Pengchen Hu, Jing Zhang, Qi Hua, Jiyang Zhang, Wanwan Hou, Luyao Ren, Ding BaoBingying Li, Jingcheng Yang, Ling Yao, Wen Jia Zuo, Shen Zhao, Yue Gong, Yi Xing Ren, Ya Xin Zhao, Yun Song Yang, Zhenmin Niu, Zhi Gang Cao, Daniel G. Stover, Claire Verschraegen, Virginia Kaklamani, Anneleen Daemen, John R. Benson, Kazuaki Takabe, Fan Bai, Da Qiang Li, Peng Wang, Leming Shi, Wei Huang, Zhi Ming Shao

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

332 Citas (Scopus)

Resumen

Jiang et al. characterize primary Chinese triple-negative breast cancer (TNBC) and classify it into four subtypes. They find that these TNBCs have more frequent PIK3CA mutations and chromosome 22q11 copy-number gains than non-Asian TNBCs and that the LAR subtype has more ERBB2 somatic mutations and CDKN2A loss.

Idioma originalEnglish (US)
Páginas (desde-hasta)428-440.e5
PublicaciónCancer Cell
Volumen35
N.º3
DOI
EstadoPublished - mar. 18 2019

ASJC Scopus subject areas

  • Oncology
  • Cancer Research

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Genomic and Transcriptomic Landscape of Triple-Negative Breast Cancers: Subtypes and Treatment Strategies'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto