Elevated serum levels of S100A8/A9 and HMGB1 at hospital admission are correlated with inferior clinical outcomes in COVID-19 patients

Liting Chen, Xiaolu Long, Qian Xu, Jiaqi Tan, Gaoxiang Wang, Yang Cao, Jia Wei, Hui Luo, Hui Zhu, Liang Huang, Fankai Meng, Lifang Huang, Na Wang, Xiaoxi Zhou, Lei Zhao, Xing Chen, Zekai Mao, Caixia Chen, Zhen Li, Ziyong SunJianping Zhao, Daowen Wang, Gang Huang, Wei Wang, Jianfeng Zhou

Resultado de la investigación: Letterrevisión exhaustiva

135 Citas (Scopus)
Idioma originalEnglish (US)
Páginas (desde-hasta)992-994
Número de páginas3
PublicaciónCellular and Molecular Immunology
Volumen17
N.º9
DOI
EstadoPublished - sept 1 2020
Publicado de forma externa

ASJC Scopus subject areas

  • Immunology and Allergy
  • Immunology
  • Infectious Diseases

Citar esto