Discovery of a dual WDR5 and Ikaros PROTAC degrader as an anti-cancer therapeutic

Dongxu Li, Xufen Yu, Jithesh Kottur, Weida Gong, Zhao Zhang, Aaron J. Storey, Yi Hsuan Tsai, Hidetaka Uryu, Yudao Shen, Stephanie D. Byrum, Rick D. Edmondson, Samuel G. Mackintosh, Ling Cai, Zhijie Liu, Aneel K. Aggarwal, Alan J. Tackett, Jing Liu, Jian Jin, Gang Greg Wang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

20 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Discovery of a dual WDR5 and Ikaros PROTAC degrader as an anti-cancer therapeutic'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology