De-silencing Grb10 contributes to acute ER stress-induced steatosis in mouse liver

Liping Luo, Wanxiang Jiang, Hui Liu, Jicheng Bu, Ping Tang, Chongyangzi Du, Zhipeng Xu, Hairong Luo, Bilian Liu, Bo Xiao, Zhiguang Zhou, Feng Liu

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

12 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'De-silencing Grb10 contributes to acute ER stress-induced steatosis in mouse liver'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology