Cytogenetic studies and their prognostic contribution in 565 Chinese patients with primary myelofibrosis

Bing Li, Junqing Xu, Chengwen Li, Robert P.eter Gale, Zefeng Xu, Tiejun Qin, Yue Zhang, Gang Huang, Liwei Fang, Hongli Zhang, Lijuan Pan, Naibo Hu, Shiqiang Qu, Zhijian Xiao

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

9 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Cytogenetic studies and their prognostic contribution in 565 Chinese patients with primary myelofibrosis'. En conjunto forman una huella única.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience