Crystal structure of the interleukin-15·interleukin-15 receptor α complex: Insights into trans and cis presentation

Shaun K. Olsen, Naruhisa Ota, Seiichiro Kishishita, Mutsuko Kukimoto-Niino, Kazutaka Murayama, Hidemi Uchiyama, Mitsutoshi Toyama, Takaho Terada, Mikako Shirouzu, Osami Kanagawa, Shigeyuki Yokoyama

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

73 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Crystal structure of the interleukin-15·interleukin-15 receptor α complex: Insights into trans and cis presentation'. En conjunto forman una huella única.

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology