Autophagy promotes the repair of radiation-induced DNA damage in bone marrow hematopoietic cells via enhanced STAT3 signaling

Fei Xu, Xin Li, Lili Yan, Na Yuan, Yixuan Fang, Yan Cao, Li Xu, Xiaoying Zhang, Lan Xu, Chaorong Ge, Ni An, Gaoyue Jiang, Jialing Xie, Han Zhang, Jiayi Jiang, Xiaotian Li, Lei Yao, Suping Zhang, Daohong Zhou, Jianrong Wang

Producción científica: Articlerevisión exhaustiva

23 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Autophagy promotes the repair of radiation-induced DNA damage in bone marrow hematopoietic cells via enhanced STAT3 signaling'. En conjunto forman una huella única.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology