Author Correction: Pharmacological rescue in patient iPSC and mouse models with a rare DISC1 mutation (Nature Communications, (2021), 12, 1, (1398), 10.1038/s41467-021-21713-3)

Nam Shik Kim, Zhexing Wen, Jing Liu, Ying Zhou, Ziyuan Guo, Chongchong Xu, Yu Ting Lin, Ki Jun Yoon, Junhyun Park, Michelle Cho, Minji Kim, Xinyuan Wang, Huimei Yu, Srilatha Sakamuru, Kimberly M. Christian, Kuei sen Hsu, Menghang Xia, Weidong Li, Christopher A. Ross, Russell L. MargolisXin Yun Lu, Hongjun Song, Guo li Ming

Resultado de la investigación: Comment/debaterevisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Author Correction: Pharmacological rescue in patient iPSC and mouse models with a rare DISC1 mutation (Nature Communications, (2021), 12, 1, (1398), 10.1038/s41467-021-21713-3)'. En conjunto forman una huella única.

Nursing and Health Professions

Psychology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science