Association between genetic variant on chromosome 12p13 and stroke survival and recurrence: A one year prospective study in Taiwan

Yi Chen Hsieh, Sudha Seshadri, Wen Ting Chung, Fang I. Hsieh, Yi Hsiang Hsu, Huey Juan Lin, Hung Pin Tseng, Li Ming Lien, Chyi Huey Bai, Chaur Jong Hu, Jiann Shing Jeng, Sung Chun Tang, Chin I. Chen, Chia Chen Yu, Hung Yi Chiou

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

30 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Association between genetic variant on chromosome 12p13 and stroke survival and recurrence: A one year prospective study in Taiwan'. En conjunto forman una huella única.

Neuroscience