Associations of Hemoglobin A1c With Cardiovascular Disease and Mortality in Chinese Adults With Diabetes

Jieli Lu, Weiqing Wang, Mian Li, Yufang Bi, Yu Xu, Lulu Chen, Jiajun Zhao, Yiming Mu, Ralph A. DeFronzo, Guang Ning

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Associations of Hemoglobin A<sub>1c</sub> With Cardiovascular Disease and Mortality in Chinese Adults With Diabetes'. Together they form a unique fingerprint.